Toegestane abonnementsvormen volgens de abonnementenwet

Welke abonnementen zijn er allemaal toegestaan en welke regels zijn op die abonnementen van toepassing? Wanneer eindigen ze als de abonnee er vanaf wil? Hoelang heeft de uitgever zekerheid?

Hier leest u alles over de regels voor abonnementsvormen volgens de abonnementenwet.

Abonnement voor onbepaalde tijd

1. Bewust aangegaan abonnement

 • Maximaal één maand opzegtermijn; een langere opzegtermijn is toegestaan, mits uitgever bewijst dat dit redelijk is (voorbeeld: blad wordt minder dan eens per maand geleverd).
 • Opzeggen kan elke dag gedurende het abonnement.
 • De opzegtermijn gaat bij opzegging direct lopen.
 • De kalendermaand volmaken is niet nodig.
 • De opzegtermijn geeft aan hoelang na opzegging het abonnement eindigt

Toelichting: Abonnementen die bewust voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van in principe één maand. Een langere opzegtermijn wordt vermoed onredelijk lang te zijn, maar de uitgever kan tegenbewijs leveren en aantonen waarom in dit specifieke geval een langere opzegtermijn wel redelijk is. Omdat het strengere regime voor stilzwijgende omzetting een opzegtermijn van drie maanden toestaat bij bladen die minder dan een keer per maand worden geleverd is deze langere opzegtermijn ook bij bewust aangegane abonnementen acceptabel. De opzegtermijn bij abonnementen voor onbepaalde tijd geeft aan hoeveel tijd na de opzegging het abonnement werkelijk eindigt. Deze opzegtermijn gaat direct bij opzegging lopen en deze kan gedurende de kalendermaand aflopen; de maand hoeft dus niet te worden ‘volgemaakt’.

2. Stilzwijgend omgezet abonnement

 • Maximaal één maand opzegtermijn tenzij het blad minder dan eens per maand wordt geleverd: dan maximaal drie maanden. Langere opzegtermijnen zijn verboden.
 • Opzeggen kan elke dag gedurende het abonnement.
 • De opzegtermijn gaat bij opzegging direct lopen.
 • De kalendermaand volmaken is niet nodig.
 • Opzegtermijn geeft aan hoeveel tijd na de opzegging het abonnement eindigt.

Toelichting: Abonnementen die stilzwijgend zijn omgezet in onbepaalde tijd kunnen na die omzetting worden opgezegd met een opzegtermijn van in principe één maand. Een langere opzegtermijn is verboden, behalve voor bladen die minder dan een keer per maand worden geleverd. Voor die bladen mag de opzegtermijn maximaal drie maanden zijn, een langere opzegtermijn is verboden. De opzegtermijn bij abonnementen voor onbepaalde tijd geeft aan hoeveel tijd na de opzegging het abonnement werkelijk eindigt. Deze opzegtermijn gaat direct bij opzegging lopen en deze kan gedurende de kalendermaand aflopen; de maand hoeft dus niet te worden ‘volgemaakt’.

Abonnementen voor bepaalde tijd

1. Bewust aangegaan abonnement

 • Geen maximale abonnementsduur.
 • Bindt de abonnee voor de duur van het abonnement, tenzij het abonnement korter duurt dan twaalf maanden: kan na twaalf worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij uitgever bewijst dat uitdienen of langere opzegtermijn redelijk is (premies, korting enzovoort).
 • Tussentijdse beëindiging niet mogelijk, tenzij met vrijwillige instemming van de uitgever.
 • Loopt automatisch af, tenzij in abonnementvoorwaarden stilzwijgende voortzetting (= verlenging met bepaalde tijd of omzetting in onbepaalde tijd) is opgenomen.
 • Stilzwijgend voortzetten van kennismakingsabonnementen is verboden.
 • Stilzwijgende voortzettingbepaling: abonnee moet tijdig opzeggen om voortzetting te voorkomen.
 • Opzegtermijn: maximaal één maand, tenzij uitgever bewijst dat een langere opzegtermijn redelijk is.
 • Opzegtermijn geeft aan hoeveel tijd vóór de einddatum de abonnee moet aangeven dat hij geen voortzetting wenst.

Toelichting: Abonnementen die uitdrukkelijk voor bepaalde tijd zijn aangegaan binden de abonnee in principe uitsluitend voor de duur van het abonnement. Als de uitgever het abonnement na afloop van de abonnementsperiode stilzwijgend wil laten voortduren (ofwel door een verlenging met bepaalde tijd, ofwel door omzetting in een abonnement voor onbepaalde tijd) dan moet hij dit regelen in de abonnementsvoorwaarden, die hij op de juiste manier aan de abonnee kenbaar moet maken. In de voorwaarden moet ook staan wat de opzegtermijn is en op welke manier de abonnee moet aangeven dat hij geen voortzetting wenst. NUV-leden hebben de bindende afspraak dat opzeggen per post, telefoon en digitaal mogelijk is (ongeacht de manier waarop het abonnement ooit is aangegaan). Deze opzegtermijn mag maximaal één maand zijn, tenzij de uitgever kan bewijzen dat een langere opzegtermijn redelijk is. Deze opzegtermijn telt als het ware terug vanaf de einddatum en heeft aan hoever van tevoren de abonnee moet aangeven dat hij geen voortzetting wil. Dit werkt dus anders dan de opzegtermijn bij abonnementen voor onbepaalde tijd, die aangeeft hoelang na de opzegging het abonnement werkelijk eindigt.

Is de duur van het bewust aangegane abonnement meer dan twaalf maanden, dan kan de abonnee na de eerste twaalf maanden opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De abonnee houden aan de volledige abonnementsperiode van meer dan twaalf maanden of een langere opzegtermijn eisen wordt vermoed onredelijk te zijn, maar de uitgever kan tegenbewijs leveren en aantonen waarom het in dit specifieke geval redelijk is de abonnee aan de volle abonnementsperiode of aan een langere opzegtermijn dan één maand te houden.

2. Stilzwijgend verlengd abonnement

 • Maximaal drie maanden, langer is verboden.
 • Er geldt geen maximum aan het aantal stilzwijgende verlengingen met maximaal drie maanden.
 • Abonnee is gebonden voor de bepaalde tijd; tussentijdse beëindiging niet mogelijk, tenzij met vrijwillige instemming van de uitgever.
 • Stilzwijgende voortzettingsbepaling: abonnee moet tijdig opzeggen om voortzetting te voorkomen.
 • Opzegtermijn maximaal één maand, langer is verboden.
 • Opzegtermijn geeft aan hoeveel tijd vóór de einddatum de abonnee moet aangeven dat hij geen voortzetting wenst.

Toelichting: Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen met maximaal drie maanden stilzwijgend worden verlengd, het is verboden met meer dan drie maanden stilzwijgend te verlengen. De abonnee is gebonden voor de duur van het verlengde abonnement; tussentijds beëindigen kan alleen als de uitgever daarmee vrijwillig instemt. De uitgever mag het abonnement na afloop van deze abonnementsperiode stilzwijgend laten voortduren (ofwel door een verlenging met bepaalde tijd, ofwel door omzetting in een abonnement voor onbepaalde tijd), maar dat moet hij dan wel regelen in de abonnementsvoorwaarden, die hij op de juiste manier aan de abonnee kenbaar moet maken. In de voorwaarden moet ook staan wat de opzegtermijn is en op welke manier de abonnee moet aangeven dat hij geen voortzetting wenst. Deze opzegtermijn mag maximaal één maand zijn. Langer is verboden. Deze opzegtermijn telt als het ware terug vanaf de einddatum en heeft aan hoelang van tevoren de abonnee moet aangeven dat hij geen voortzetting wil.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten