Voordelen lidmaatschap

Het medialandschap ontwikkelt zich in rap tempo. Op de nationale én internationale politieke agenda staan belangrijke thema’s die uitgevers raken. Hoe meer uitgevers gezamenlijk opkomen voor hun belangen, hoe groter de slagkracht. Daarom heeft meer dan 90 procent van de uitgeefbranche een lidmaatschap van het NUV. Onze inhoudsdeskundigen volgen ontwikkelingen op de voet en acteren direct als dat nodig is in het belang van onze leden.

Belangrijke voordelen NUV-lidmaatschap

  • Een groot netwerk binnen de sector, maar ook korte lijnen met politieke stakeholders en Europese zusterorganisaties.
  • Het professionaliseringsprogramma NUV Academy: exclusieve bijeenkomsten en opleidingsmogelijkheden, formele en informele contacten met collega’s.
  • Deskundig en kosteloos individueel advies over economische, juridische en sociale zaken.
  • Cao-expertise en cao-onderhandelingen.
  • Toegang tot branchegegevens, modelcontracten en regelingen.
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond (Europese) wet- en regelgeving.
  • Een collectief standpunt richting overheden, toeleveranciers en andere relaties.
  • Belangenbehartiging binnen diverse overlegsituaties en besturen van instanties.
  • Mantelpolissen en ander collectief voordeel.
  • Kennisuitwisseling en samenwerking met andere (branche)organisaties in de creatieve media-industrie, bijvoorbeeld de nauwe samenwerking met NVPI, branchevereniging van de entertainmentindustrie.

Lidmaatschap groepsverenigingen

NUV-leden zijn ook lid van één van de vijf zelfstandige groepsverenigingen. Het NUV behartigt de gezamenlijke belangen op overkoepelend niveau. De groepsverenigingen richten zich op een specifiek segment binnen de branche:

Lees verder

Voordelen branchevereniging

Hoe meer uitgevers gezamenlijk opkomen voor het uitgeversbelang, hoe groter de slagkracht. Hoofddoelstelling van het NUV is een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers te creëren. Daarvoor zijn de volgende functies van de branchevereniging cruciaal.

Lobbyist

Het NUV is actief als lobbyist, zowel in Den Haag als internationaal. Elke uitgeverij afzonderlijk zal niet in staat zijn de politiek te beïnvloeden, maar om een branchevereniging, die het overgrote deel van de uitgeefomzet in Nederland vertegenwoordigt kan men niet gemakkelijk heen. Het NUV prefereert in veel gevallen zelfregulering boven wetgeving, omdat dit onnodig knellende wetgeving kan voorkomen. Een sterk verenigde sector is voorwaarde voor succesvolle zelfregulering en voor een effectieve lobby. Het succes van het NUV als lobbyist hangt dan ook mede af van de mate waarin uitgevers zich verenigen. Op dit moment is 90 procent van de uitgevers (gemeten naar omzet) lid van het NUV.

Sociëteit/netwerk

NUV-leden onderhouden onderling nauw contact via diverse bijeenkomsten, commissies en besturen. Zij kunnen op die manier voortdurend informatie en ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en hun eigen bedrijfsvoering professionaliseren. Een goed netwerk draagt eveneens bij aan een gezonde arbeidsmobiliteit binnen de uitgeefsector. Het NUV draagt er zorg voor dat tijdens de formele en informele contacten de mededingingswetgeving steeds wordt nageleefd.

Juridisch, economisch en sociaal dienstverlener

Elke uitgeverij kan te maken krijgen met sociale, economische en juridische vraagstukken. Maar niet elke uitgeverij heeft op deze gebieden een specialist in huis. Of misschien is die afdeling tijdelijk overbelast of is er behoefte aan een second opinion. Het NUV is specialist in de voor de uitgeverij toepasselijke wet- en wetgeving en informeert en adviseert de NUV-leden hierover, zowel op individueel als op collectief niveau.

Individueel
Leden krijgen op verzoek gratis individuele juridische ‘eerstelijns’adviezen (o.a. op auteursrechtelijk, bedrijfsjuridisch en cao-gebied). Daarnaast biedt het NUV verdergaande juridische ondersteuning aan door vakspecialisten, die NUV-leden tegen een sterk gereduceerd tarief bijstaan bij bijvoorbeeld geschillen of het opstellen en beoordelen van contracten.

Collectief
Alle leden kunnen zich via de website op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen, maar ook via de gratis NUV Nieuwsbrief met actueel juridisch nieuws en door (gratis) deelname aan bijzondere ledenbijeenkomsten en seminars over juridische onderwerpen. Leden hebben ook de beschikking over tal van voorbeeldcontracten en modellen, waarmee zij verzekerd zijn van kwalitatief goede contracten met auteurs, waarin geen essentiële punten ontbreken.

Regulator

Een professionele sector is een sterke sector die zelfs in zware economische omstandigheden zal overleven. Het NUV bevordert professionalisering van de sector onder meer door overkoepelende, bindende afspraken te maken ter (gedeeltelijke) regulering van de markt, zoals algemene voorwaarden, opleidingen/examens en de uitvoering van wetgeving. Het NUV zorgt dat er intern bindende afspraken tot stand komen en houdt toezicht op de naleving daarvan. Door het maken van externe, al dan niet bindende, afspraken zoals cao’s en convenanten met partijen zoals de vakverenigingen, UWV en Belastingdienst, zorgt het NUV voor een gelijk speelveld voor uitgevers.

Onderhandelaar

Daarnaast onderhandelt het NUV voor alle leden over kortingen op uiteenlopende producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan kortingen bij deelname aan al dan niet door het NUV georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Ook heeft het NUV diverse mantelpolissen afgesloten; collectieve contracten op basis waarvan NUV-leden van aanzienlijke kortingen kunnen profiteren.

Lees verder

Deskundig en kosteloos advies

Het NUV ondersteunt leden op bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en sociaaljuridisch gebied, door de laatste ontwikkelingen te vertalen naar onafhankelijk en individueel advies. Een eerste advies is kosteloos, omdat deze dienstverlening is begrepen in de contributie. Het NUV garandeert u een vertrouwelijke behandeling van uw vragen.

Wie zijn uw adviseurs?

U wordt in de eerste plaats geadviseerd door adviseurs van de vaksecretariaten Economische/Juridische en Sociale Zaken van het NUV. Zo nodig doen deze adviseurs een beroep op de expertise van een aantal gerenommeerde advocatenkantoren of andere externe deskundigen die goed thuis zijn in de uitgeverijbranche.

Hoe vraagt u advies?

Een mailtje of telefoontje naar een van de adviseurs van de vaksecretariaten Economisch/Juridische of Sociale Zaken is voldoende. U vindt de contactpersonen bij de verschillende onderwerpen op deze website.

Wilt u advies in een complexe kwestie, dan is het prettig als u zelf de zaak bondig op papier zet en dit document aan de adviseur voorlegt. De adviseurs van het NUV beoordelen vervolgens op welke wijze zij u het beste van dienst kunnen zijn.

Conflicterend belang

Het NUV mengt zich niet in zaken waarbij twee of meer van zijn leden zijn betrokken, tenzij alle betrokkenen daarmee instemmen. Ook worden geen diensten verleend die strijdig zijn met de door het NUV behartigde belangen.

Maatwerk tegen kostprijs

Gaat uw behoefte verder dan een eerste advies of heeft u behoefte aan maatwerk, dan kan in overleg worden besloten dat de dienstverlening tegen betaling van de kostprijs door de Stichting Juridische Dienstverlening van het NUV wordt overgenomen. Vaak kan dat door dezelfde adviseur van het NUV, maar in overleg met u kunnen deze werkzaamheden ook worden uitbesteed. Het uurtarief van de adviseurs van het NUV bedraagt in dergelijke gevallen 140 euro, exclusief btw. Vooraf kunt u een begroting krijgen van de kosten. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Het NUV voert zelf geen gerechtelijke procedures, maar kan wel helpen en bemiddelen bij het vinden van een gespecialiseerd advocatenkantoor. Omdat de advocaten van deze kantoren nauw samenwerken met de juristen van het NUV zijn zij goed thuis in de uitgeverijsector.

Cursussen

Behalve individueel juridisch advies aan leden verzorgen adviseurs van het NUV jaarlijks diverse cursussen voor NUV Academy. In overleg zijn er beperkte mogelijkheden voor maatwerk (bijvoorbeeld presentaties voor een specifieke afdeling/sector van een uitgeverij). Voor het actuele aanbod en de kostprijs kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van het NUV.

Lees verder

Modelcontracten

NUV-leden hebben de beschikking over tal van voorbeeldcontracten en modellen, waarmee zij verzekerd zijn van kwalitatief goede contracten met auteurs, waarin geen essentiële punten ontbreken.

Meer informatie

Als u interesse heeft in lidmaatschap, dan kunt u via het aanvraagformulier informatie aanvragen.

Wie kan lid worden?

Leden van het NUV voldoen aan de volgende beschrijving:
‘Een in Nederland gevestigd uitgeverijbedrijf in boeken, tijdschriften, dagbladen en/of andere middelen tot onderricht, vorming, informatie en cultuurverbreiding. De bedrijfsmatige werkzaamheden vinden in Nederland plaats op continuïteitsbasis, voor eigen rekening en risico, en in de sector van een of meer van de vijf groepsverenigingen van het NUV.’

Statuten en Huishoudelijk Reglement

NUV-leden kunnen de volgende documenten raadplegen:

Lees verder
sluiten