Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 van kracht

Vorig artikel Volgend artikel
01-07-2015

Vandaag treedt de Wet werk en zekerheid (Wwz) volledig in werking, waarmee er veel verandert in het arbeidsrecht.

Bosch Advocaten, partner van het NUV op sociaal-juridisch terrein, heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die de Wwz met zich meebrengt:

  1. De werkgever heeft een schriftelijke aanzegplicht als een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer niet wordt verlengd.
  2. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet meer mogelijk. Dat is alleen anders bij een aantoonbaar en gemotiveerd zwaarwegend bedrijfsbelang.
  3. Een proeftijd is alleen nog mogelijk bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer.
  4. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen ten hoogste 2 keer worden verlengd en mogen bij elkaar opgeteld niet langer dan 2 jaar duren. Iedere verlenging binnen 6 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst telt mee. Pas daarna begint een nieuwe ‘keten’.
  5. De loondoorbetalingsverplichting bij oproepcontracten kan voor de duur van maximaal 6 maanden worden uitgesloten, daarna alleen nog bij cao in met name genoemde functies.
  6. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is uitsluitend nog het UWV bevoegd en is de weg via de kantonrechter afgesloten. In alle andere situaties (zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) is het andersom. Dan is uitsluitend nog de kantonrechter bevoegd en de weg via het UWV niet langer mogelijk.
  7. De kantonrechtersformule voor ontslagvergoedingen is afgeschaft. De werknemer heeft voortaan recht op de, veel lagere standaard, transitievergoeding. Daarbij maakt het niet uit hoe de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze vergoeding bedraagt de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar en daarna 1/2 maand per dienstjaar. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de rechter een hogere vergoeding toekennen.
  8. De transitievergoeding is niet verschuldigd als de arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar heeft geduurd en ook niet bij zwaar verwijtbaar handelen van de werknemer (bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet) of als de werknemer zelf ontslag neemt.
  9. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer zonder tussenkomst van de rechter of het UWV opzeggen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is toegestaan om daarna een tijdelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten.
  10. De duur van een WW-uitkering wordt stapsgewijs teruggebracht naar maximaal 24 maanden.

Meer weten?

Nadere informatie vindt u onder andere bij werkgeversvereniging AWVN:

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met het vaksecretariaat Sociale Zaken van het NUV, telefoonnummer 020 – 43 09 150.

sluiten