Inleiding

Sinds augustus 2014 is sprake van één Europese betaalmarkt, de Single Euro Payments Area (SEPA). Voor uitgevers heeft dit belangrijke wijzigingen met zich meegebracht. Verschillen tussen binnen- en buitenlands betalingsverkeer zijn opgeheven en in Europa is het eenvoudiger om grensoverschrijdend te betalen. Aan de minimale SEPA-vereisten is voldaan, nu volgt inzet voor standaardisatie en efficiency. Beoogde positieve effecten zijn schaalvoordelen, meer concurrentie en efficiëntere betaalwijzen, met lagere kosten en tarieven tot gevolg. De komende tijd moet uitwijzen of deze voordelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Standpunt

In de uitgeefsector is sprake van frequente inning van relatief lage bedragen. Een efficiënt en betrouwbaar betalingsverkeer is daarom belangrijk. Het betaallandschap is volop in beweging, technologische ontwikkelingen gaan snel. Het NUV volgt deze ontwikkelingen en informeert zijn leden. Namens de uitgeefsector neemt het NUV deel aan het Giraal Stakeholders Forum, een platform waarin bedrijfsleven en banken onder leiding van de Betaalvereniging periodiek spreken over lopende projecten, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de regels voor mandaatbeheer bij SEPA-incasso?

  Voor een mandaat gelden geen andere regels dan voor overige documenten met een juridisch belang. Deze moeten schriftelijk worden vastgelegd (een scan volstaat ook).

  Banken zullen niet actief controleren op de aanwezigheid van mandaten. Een mandaat dient alleen getoond te kunnen worden wanneer een debiteur de betaling betwist binnen de periode van 56 dagen (de reguliere stornotermijn) en/of 13 maanden (termijn mogelijkheid beroep Melding Onterechte Incasso).

  Aangezien het verkrijgen van een geldig mandaat onderdeel is van een incassocontract zou een bank bij een groot aantal betwistingen vragen kunnen stellen en uiteindelijk zelfs het incassocontract kunnen beëindigen. Dit is echter het beleid van de individuele bank.

 • Wat zijn de gevolgen van onjuiste prenotificatie bij incasso?

  Het is aan de individuele banken zelf en het beleid dat zij invoeren hoe hiermee wordt omgegaan. Het niet (op juiste wijze) doen van een prenotificatie is geen reden voor een bank om een melding onterechte incasso te honoreren.

  Banken controleren ook niet actief of sprake is van een juiste prenotificatie. Indien bedrijven er echt een rommel van maken en er over een bedrijf veel klachten binnenkomen bij de bank, kan de bank wel besluiten het incassocontract van het betreffende bedrijf te beëindigen. Er zijn geen mogelijkheden voor de bank of andere instanties om bijvoorbeeld boetes op te leggen.

  De consument kan gebruikmaken van zijn stornorecht, daarmee maakt hij de betaling ongedaan. Dit ontslaat de consument echter niet van zijn contractuele verplichting tot betaling. De betaling dient dan alsnog op andere wijze te worden gedaan.

  Inzet moet zijn dat bedrijven onduidelijkheden en klachten in overleg met de consument op adequate wijze proberen op te lossen.

 • Hoe moet prenotificatie bij Europese incasso (SEPA Direct Debet) plaatsvinden?

  De prenotificatie is vormvrij en mag via brief, e-mail, sms of andere media. Belangrijk is dat de datum van incasso (mag bijvoorbeeld ook zijn: rond de 25e van de maand) en het bedrag worden vermeld. De prenotificatie moet ten minste 14 dagen voorafgaand aan de incasso aan de debiteur worden verstrekt (mag ook langer van tevoren), tenzij onderling expliciet anders overeengekomen (dan zou onderling ook korter dan 14 dagen van tevoren overeengekomen kunnen worden).

  Prenotificeren moet plaatsvinden bij de eerste incasso van een reeks en vervolgens bij wijziging van het geïncasseerde bedrag.

  Feitelijk gaat het erom dat de consument/abonnee niet voor verrassingen komt te staan. Wees vooral duidelijk over wat de consument/abonnee kan verwachten, waar deze relevante informatie kan vinden en ga er in de praktijk bij discussie in alle redelijkheid mee om.

  Bij het niet op de juiste wijze vormgeven van de verplichte prenotificatie kunnen geen sancties worden opgelegd, zoals een boete. Wel kan de betreffende bank, indien over een bedrijf veel klachten worden ontvangen, het incassocontract intrekken.

 • Is het toegestaan om automatische incasso alleen aan te bieden aan in Nederland gevestigde consumenten en/of consumenten met een Nederlandse bankrekening?

  De wet (Europese Verordening) stelt dat een bedrijf geen eisen mag stellen aan de ‘lokalisatie’ van de rekening van de klant ten aanzien van het al dan niet aanbieden van betaalwijzen. Een rekening bij een buitenlandse bank moet derhalve toegestaan worden. Deze buitenlandse rekening hoeft overigens niet per se van een buitenlandse klant te zijn.

  Andersom betekent dit niet dat door klanten met een buitenlandse rekening verplicht een automatische incasso als betaalwijze gebruikt moet worden.

 • Blijven incassomachtigingen van abonnees geldig bij verkoop van een titel aan een derde partij?

  Optie 1: Opvragen nieuwe machtigingen

  Bij het overdragen van de incassorelatie is het formeel nodig dat een nieuwe machtiging door de nieuwe incassant (met de nieuwe Incassant ID) wordt verkregen van de abonnee. Voorwaarden vanuit de SEPA Direct Debet (SDD) Rulebooks, die de basis zijn voor de productinrichting van de Europese incasso, stellen dat de debetbank na de standaardtermijn van 8 weken niet meer zal storneren als er een geldige machtiging kan worden getoond. Bij ontbreken daarvan kan de debiteur (gedurende 13 maanden na transactiedatum) een beroep doen op de debetbank om de incasso terug te draaien (Melding Onterechte Incasso). Deze termijnen komen uit de Payment Service Directive (PSD) en zijn de basis geweest voor de SDD Rulebooks. Wanneer geen geldige machtiging aanwezig is, bestaat in de praktijk langer onzekerheid over de betaling (13 maanden in plaats van 8 weken zoals regulier geldt).

  Optie 2: Communicatie wijziging aan consument/abonnee

  In de praktijk komt het echter voor dat de crediteur het risico van wegloop van klanten (omdat ze geen nieuwe machtiging afgeven) groter acht dan het ontbreken van geldige machtigingen. Er wordt een risicoafweging gemaakt en in een dergelijk geval wordt wel voor een alternatieve aanpak gekozen. Bij de overname informeert de latende partij, eventueel in samenspraak met de nieuwe partij, over de wijziging: dat het abonnement wordt voortgezet en dat er door een andere partij geïncasseerd zal gaan worden, waarbij dan ook de betreffende gegevens van de nieuwe incassant worden vermeld. Deze communicatie vervangt echter de formeel geldige machtiging niet, maar geeft in de praktijk wel duidelijkheid aan de debiteur/de abonnee. In dit geval kan de debiteur/abonnee gedurende 13 maanden formeel nog wel een beroep doen op het ontbreken van een geldige machtiging. De kans dat abonnees dit inderdaad doen, is het best door de uitgever zelf in te schatten, maar mede afhankelijk van doelgroep, mogelijk zeer beperkt. Als de abonnee het blad heeft ontvangen blijft overigens een betaalverplichting gelden, ook als de abonnee besluit de incasso te betwisten.

  Mocht gekozen worden voor optie 2, dus geen nieuwe machtigingen opvragen, dan wordt wel geadviseerd de contractvoorwaarden van de bank (credit) goed door te nemen en eventueel met de eigen bank te overleggen over de (gevolgen van) te volgen route.

 • Wat doen banken bij gebruik van de zakelijke Europese incasso als de debiteur onvoldoende saldo heeft?

  Banken handelen verschillend. Als de debiteur op het moment van incasseren (D) onvoldoende saldo heeft, dan kan de debetbank besluiten om de transactie:

  • direct niet te honoreren. (ING/SNS/Regiobank)
  • direct debet te boeken op de rekening van de debiteur en de debiteur tot D+1 de mogelijkheid te bieden om het saldo aan te zuiveren. Als dat niet lukt, dan wordt de rekening van de debiteur op D+1 weer credit geboekt. (Rabobank)
  • op D+1 nogmaals aan te bieden, d.w.z. pas definitief niet honoreren als er ook op D+1 onvoldoende saldo is. Hierbij vindt er geen debetboeking op rekening van de debiteur plaats. (ABN AMRO)

  Een overzicht van de door de banken gehanteerde basishandelwijzen bij de zakelijke Europese incasso

Europees betalen en SEPA

Aanvullende informatie over SEPA en Europees betalen is te vinden op de website van de Betaalvereniging Nederland. Hier is ook meer informatie te vinden over de Europese incasso.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is in 2002 opgericht ter bevordering van de betrouwbaarheid, veiligheid, efficiency en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Elk jaar publiceert het MOB een jaarrapportage, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden beschreven. Op 3 juli 2015 heeft minister Dijsselbloem van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de jaarrapportage 2014.

Contactpersoon

Peter Stadhouders
directeur Nederlands Uitgeversverbond (NUV)p.stadhouders@nuv.nl020-4309157

Voornaamste aandachtsgebieden

cao, mantelpolissen, opleiding en werk

Niet gevonden wat u zocht?

Zoek in dit onderwerp
sluiten