Inleiding

Het verlaagd btw-tarief van 6 procent is van toepassing op fysieke uitgeefproducten. Voor digitale uitgaven geldt het standaard btw-tarief van 21 procent. Dit moet veranderen. Om digitale media onder hetzelfde lage btw-tarief te brengen als fysieke media, moet de Europese btw-richtlijn worden aangepast. In 2010 heeft de Europese Commissie een evaluatie in gang gezet van de huidige regelgeving. Het verschil in tarief voor uitgeefproducten maakt onderdeel uit van deze evaluatie. De Europese Commissie heeft aangekondigd begin 2016 met een wijzigingsvoorstel te komen.

Standpunt

Btw is een van de belangrijkste speerpunten van het NUV. Het merkwaardige btw-verschil tussen print en digitaal remt innovatie in de uitgeefsector. Vanwege de belangrijke maatschappelijke functie pleit het NUV voor het verlaagd btw-tarief voor álle media. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat een papieren boek en een e-book verschillend worden belast. Het 15 procent hogere btw-tarief voor digitale media is onrechtvaardig vanuit oogpunt van fiscale neutraliteit.

Documenten

 • Convenant Uitgeefsector

  Fiscale afspraken tussen NUV en Belastingdienst voor uitgeefsector. Met o.a. convenanten Eigen Verklaring auteurs en redactiemedewerkers, Btw op digitale educatieve informatie fysieke dragers en Btw op combinatieproducten nieuwsmedia.

  Download (pdf)
 • Btw-tarieven Europese Unie 2015

  Een handig overzicht van de in 2015 geldende btw-tarieven in de EU-landen.

  Download (pdf)

Veelgestelde vragen

 • Zijn uitbetalingen van royalty’s belast met btw?

  In de uitgeverij worden regelmatig betalingen gedaan op basis van royalty’s (een percentage van de omzet van de verkochte boeken). Dienen uitbetalingen van royalty’s belast of onbelast plaats te vinden?

  Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Royalty’s kunnen zowel belast als onbelast zijn. En royalty’s die belast zijn, kunnen vervolgens in bepaalde gevallen alsnog worden vrijgesteld van de omzetbelasting.

  Belast
  Bepalend voor de omzetbelasting is de vraag of er sprake is van een vergoeding voor een prestatie in het economisch verkeer. Zo ja, dan is de betaling belast. Zo nee, dan is de betaling onbelast. Bij royalty’s is bijna altijd sprake van een prestatie in het economisch verkeer en dus zijn de betalingen in beginsel belast met het standaard btw-tarief. Echter, royalty’s die in beginsel belast zijn, kunnen vervolgens ook weer zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting.

  Vrijstelling
  In de Wet op de omzetbelasting zijn een aantal vrijstellingen opgenomen, onder andere voor de categorie ‘componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten’. Auteurs zijn dus vrijgesteld van de omzetbelasting over de opbrengsten van hun schrijverschap. Hetzelfde geldt voor vertalers. Lees bij de Belastingdienst om welke activiteiten het precies gaat.

  Royalty’s voor illustraties en foto’s zijn niet vrijgesteld voor de omzetbelasting. Hiervoor geldt ook het standaard btw-tarief. Er is één bijzondere uitzondering op dat percentage en die geldt wanneer de illustratie of de foto als uniek kunstwerk kan worden beschouwd. Dat geldt in elk geval niet wanneer de illustratie of foto in een boek, krant, tijdschrift of televisieprogramma wordt gepubliceerd. Deze uitzondering geldt alleen bij unieke en kunstzinnige producties, bijvoorbeeld als onderdeel van een expositie. In dat geval geldt het verlaagde btw-tarief.

  De vrijstelling geldt alleen wanneer een schrijver zijn eigen rechten exploiteert. Wanneer aan iemand royalty’s worden betaald voor het gebruik van geestelijk eigendom van iemand anders, dan is er geen sprake van vrijstelling voor de omzetbelasting. Bijvoorbeeld: als iemand de rechten heeft geërfd of gekocht, als de rechten zijn overgedragen aan een rechtspersoon. Zo is de exploitatie van het auteursrecht door uitgevers ook niet vrijgesteld. De uitgever die het werk, het auteursrecht van bijvoorbeeld een schrijver, ‘doorverkoopt’ moet hierover dus wel btw betalen.

  Onbelast
  Royalty’s kunnen ook onbelast zijn, namelijk als er geen tegenprestatie wordt geleverd voor de vergoeding. Dit is het geval wanneer de bezitter van het auteursrecht geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn werk (bijvoorbeeld de leenvergoedingen van bibliotheken of een uitgegeven werk dat zonder toestemming tegen een zogenaamde billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen in bloemlezingen e.d. die zijn bestemd voor het onderwijs of een wetenschappelijk doel). Over deze vergoedingen hoeft dus geen btw berekend te worden.

 • Hoe moet de btw voor combinatieproducten worden vastgesteld?

  Het is niet direct duidelijk wat de btw voor combinatieproducten is, bijvoorbeeld een cd-rom (standaard tarief) bij een papieren boek (laag tarief) of online diensten (standaard tarief) bij een krant of tijdschrift (laag tarief). Dit hangt namelijk af van of het toegevoegde product als een bijkomend product kan worden beschouwd of als zelfstandig product (zie ook de toelichting van de Belastingdienst).

  Indien sprake is van een zelfstandig product (dus de levering van twee afzonderlijke goederen/diensten), dan dient de btw te worden gesplitst. De verschillende tarieven die voor de afzonderlijke goederen en/of diensten gelden, moeten dan worden toegepast. Het maakt hierbij niet uit of de producten al dan niet tegen één prijs aan de consument worden aangeboden. Als de levering van het combinatieproduct tegen één prijs wordt aangeboden, moet de vergoeding worden gesplitst op basis van de gangbare prijzen die voor elk van de artikelen afzonderlijk worden gevraagd.

  Als de onderdelen van het combinatieproduct niet ook afzonderlijk worden aangeboden, kan de vergoeding worden gesplitst op basis van de gemaakte kosten en de aan elk artikel toe te rekenen winstopslag. Bij het toerekenen van de winstopslag wordt dan tevens de verhouding van de gemaakte kosten als maatstaf gehanteerd.

  Wilt u er zeker van zijn dat een en ander in uw specifieke geval juist is berekend, dan kunt u dit het best zelf voorleggen aan de daartoe competente eenheid van de Belastingdienst.

 • Hoe moet de btw berekend worden bij facturatie aan een buitenlandse adverteerder?

  U heeft te maken met een buitenlandse adverteerder in uw dagblad of tijdschrift. Dient in dit geval btw berekend te worden? Wat dient te worden vermeld op de factuur?

  Binnen de EU
  Indien de adverteerder afkomstig is uit een EU-land, dan hoeft er geen (Nederlandse) btw in rekening gebracht te worden. Binnen de EU is sprake van een zogeheten verleggingsregeling voor de btw. De reclamedienst (het plaatsen van de advertentie) is belast in het land van de afnemer ofwel de adverteerder.

  Facturatie 
  Op de factuur dient geen btw-bedrag te worden opgenomen. Wel moet het btw-nummer van de adverteerder op de factuur worden vermeld en dient te worden aangegeven dat het gaat om ‘btw verlegd’ ofwel ‘VAT shifted’.

  Aangifte
  De betreffende facturen horen op de aangifte voor de omzetbelasting te worden opgenomen onder categorie 3b (Leveringen en diensten aan landen binnen de EU). Daarnaast dient hetzelfde bedrag te worden opgenomen op het aangiftebiljet ICP (Intracommunautaire Prestaties).

  Buiten de EU
  Indien de adverteerder afkomstig is uit een land buiten de EU, dan geldt eveneens dat er geen Nederlandse btw in rekening gebracht hoeft te worden. Echter, anders dan bij landen binnen de EU, is hier niet automatisch sprake van een verleggingsregeling. Bij ofwel de afnemer ofwel de fiscus in het land van de afnemer/adverteerder dient navraag gedaan te worden of sprake is van een verleggingsregeling btw. Als dat inderdaad zo is, dient dit op de factuur te worden vermeld (vermelding ‘VAT shifted’ en het btw-nummer). Anders dan bij afnemers binnen de EU hoeven de betreffende bedragen in dit geval niet te worden opgenomen op het aangiftebiljet omzetbelasting.

 • Wie moet het btw-percentage voor royalty's vaststellen?

  De uitbetaling van royalty’s is in de praktijk vaak vrijgesteld van btw, maar hierop bestaan uitzonderingen. Wie is verantwoordelijk voor de toetsing van de juiste situatie: de uitgever (die de royalty’s uitbetaalt) of de auteur (de dienstverlener die de royalty’s ontvangt)?

  De Belastingdienst stelt in deze dat ‘degene die de dienst verricht, ook degene is die verantwoordelijk is voor de vaststelling van de al dan niet verschuldigde omzetbelasting’. In deze situatie is dit de auteur. De auteur is degene die verantwoordelijk is voor de vaststelling van het juiste btw-percentage voor royalty’s en is ook degene die bij onjuiste toepassing door de Belastingdienst zal worden aangesproken.

  De uitgeverij mag aan de auteur een overzicht uitreiken exclusief btw. De auteur zal dan zelf moeten vaststellen of hij hierover al dan niet btw dient te berekenen. De auteur dient dit vervolgens aan de uitgever kenbaar te maken op de door hem verstuurde declaratie of factuur.

  Indien door de uitgever wordt vastgesteld dat de auteur hierin onjuist handelt, bijvoorbeeld door wel btw te berekenen waar het een vrijgestelde prestatie betreft, dan kan de uitgever niet zonder meer besluiten deze btw niet te betalen. Wel kan de uitgever het gesprek aangaan met de auteur wanneer vermoed wordt dat de auteur onjuist handelt.

 • Is het nodig om voor de uitbetaling van royalty’s een factuur op te maken?

  Volstaat bij de administratieve afwikkeling van de uitbetaling van royalty’s door de uitgeverij aan de auteur een declaratie van de auteur of is een formele factuur vereist?

  Doorgaans geldt een facturatieverplichting voor een ondernemer die goederen levert en/of diensten verricht voor een andere ondernemer. De factuur moet dan voldoen aan de vereisten op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Uitzondering hierop zijn die gevallen waarin het gaat om bijvoorbeeld goederen/diensten die voor de omzetbelasting zijn vrijgesteld. Voor dergelijke goederen/diensten hoeft geen factuur te worden opgemaakt die aan alle factuurregels voldoet, maar volstaat bijvoorbeeld een declaratie. Zie ook de website van de Belastingdienst.

  Onder bepaalde voorwaarden geldt voor de diensten van auteurs een vrijstelling (zie de nadere toelichting van de Belastingdienst). Wanneer het dus een dienst betreft van een auteur voor wie een vrijstelling voor de omzetbelasting geldt, kan een declaratie volstaan.

  In het andere geval, indien het geen vrijgestelde prestatie betreft, dient een factuur te worden opgemaakt. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de betrokken auteur. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, bestaat de mogelijkheid dit als uitgeverij zelf te doen door de factuur op te maken ten behoeve van de eigen administratie (self billing). Op de factuur dient dan wel duidelijk zichtbaar te worden gemaakt dat de factuur door de uitgever zelf, als afnemer van de dienst, ten behoeve van de dienstverlener, is opgemaakt.

 • Wel of geen btw verschuldigd over subsidies?

  Prestaties waar geen vergoeding tegenover staat, zijn geen diensten en om die reden niet belast. In het geval van een subsidie is niet altijd duidelijk of tussen de activiteit van de subsidieontvanger en het ontvangen bedrag een rechtstreeks verband bestaat. De vraag is of de subsidie de vergoeding vormt voor een prestatie van de subsidieontvanger. Wanneer verdedigd kan worden dat de subsidie niet specifiek gericht is op de individuele prestatie van de subsidieontvanger, maar op het collectieve algemene belang, ontbreekt het voor btw-heffing vereiste rechtstreekse verband tussen subsidie en prestatie en is de subsidie onbelast.

  In de Europese btw-richtlijn, waarop onze Nederlandse btw-regelgeving (Wet op de omzetbelasting) gebaseerd is, behoren subsidies die rechtstreeks met de prijs van de prestaties verband houden uitdrukkelijk tot de vergoeding. In geval van subsidies aan uitgevers van boeken zal, om aan btw-heffing te ontkomen, aannemelijk moeten worden gemaakt dat de subsidie is verleend vanwege het algemeen belang (bijvoorbeeld om het mogelijk te maken dat de bevolking kennis kan nemen van literatuur die anders niet beschikbaar zou komen) en dus meer is dan louter een subsidie om een lagere verkoopprijs mogelijk te maken. Dergelijke gevallen zullen steeds aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden moeten worden getoetst.

  Zie ook de website van de Belastingdienst

  Overige relevante informatie en een praktische toelichting:

Moties en uitspraken

Een overzicht van alle moties en uitspraken en de NUV-berichtgeving daarover:

Contactpersoon

Herman Wolswinkel
manager public affairs NDP Nieuwsmediah.wolswinkel@ndpnieuwsmedia.nl020-4309173

Voornaamste aandachtsgebieden

btw

Niet gevonden wat u zocht?

Zoek in dit onderwerp
sluiten