Inleiding

Consumenten hebben een bijzondere positie in de wet; ze worden vermoed de zwakkere partij te zijn ten opzichte van bedrijven. De wet compenseert die ongelijkheid met betrekking tot diverse consumentenzaken. Zo is het stilzwijgend verlengen en opzeggen van kranten- en tijdschriftenabonnementen aan zeer strikte regels gebonden. Ook is het weggeven van een ‘gratis’ cadeau bij een abonnement niet zonder meer toegestaan. Ook voor verkoop buiten de winkelruimte, bijvoorbeeld op straat, online of telefonisch, geldt beschermende wetgeving zoals annuleringsrecht en uitgebreide informatieplichten.

Standpunt

Dat consumenten beter worden beschermd dan zakelijke partijen is op zichzelf begrijpelijk. Wanneer die bescherming de keuzevrijheid van mondige consumenten aantast en hun voordelen ontneemt waarop zij een beroep hadden willen doen, dan slaat de balans door. Het NUV zoekt voor deze consumentenzaken altijd naar een acceptabele middenweg. Bijvoorbeeld met bindende besluiten waarmee leden de bestaande wettelijke regels toepassen op een consumentvriendelijke(r) manier. Ook stemt het NUV waar nodig met de wetgever af op welke manier het doel van wetgeving kan worden bereikt zonder de uitgeefsector onnodig te schaden.

Documenten

 • Abonnementenwetgeving

  Een overzicht van de regels voor de leden van het NUV.

  Login
 • Wetsvoorstel abonnementenwet

  Een artikelgewijze toelichting van het NUV voor het wetsvoorstel abonnementenwet over stilzwijgende verlenging en opzegging van abonnementen (2009).

  Download (doc)
 • Begrippenlijst abonnementenwet

  Een verklarende begrippenlijst van het NUV bij de abonnementenwet.

  Download (pdf)
 • Gedragscode Abonnementen

  De gedragscode Abonnementen van het NUV bevat transparantievereisten en vereisten omtrent de wijze van opzegging. Het is een bindend besluit voor alle leden van NDP Nieuwsmedia en de Groep Publiekstijdschriften, die verplicht zijn deze na te leven.

  Download (pdf)
Meer documenten

Veelgestelde vragen

 • Welke rechten heeft een abonnee bij eenzijdige wijziging van de abonnementsvoorwaarden?
 • Hoeveel mag de abonnementsprijs van vaktijdschriften worden verhoogd zonder dat de abonnee het recht heeft om op te zeggen?
 • Geldt de abonnementenwet ook voor zakelijke abonnees?

  De abonnementenwet kent alleen regels voor consumentenabonnementen. Het begrip consument wordt door de wet gedefinieerd als ‘natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Dat de wet is bedoeld om consumenten te beschermen wil echter nog niet zeggen dat de wet helemaal geen invloed heeft op zakelijke abonnementen.

  Uitgevers met hoofdzakelijk zakelijke abonnees kunnen met de abonnementenwet te maken krijgen via de zogeheten ‘reflexwerking’. Dat wil zeggen dat de regels van toepassing kunnen zijn op een zakelijke abonnee, omdat hij in positie vergelijkbaar is met een consument. De zakelijke abonnee die vindt dat hij dezelfde bescherming verdient als een consument moet zelf aannemelijk maken waarom dat zo is.

  NB Voor het Bel-me-niet Register (Telecomwet) worden zzp’ers en vof’s per definitie als consument aangemerkt. Dat is in de abonnementenwet niet het geval.

 • Is tussentijdse beëindiging van een abonnement dat stilzwijgend met drie maanden is verlengd toegestaan?

  Nee. De wet geeft de abonnee niet de mogelijkheid tussentijds zijn abonnement voor bepaalde tijd te beëindigen. De abonnee is gebonden voor de duur van het abonnement. Opzeggen gedurende de abonnementsperiode heeft alleen als effect dat het abonnement na de einddatum van dat abonnement niet meer stilzwijgend wordt voortgezet.

 • Is het stilzwijgend verlengen van abonnementen verboden?

  Nee. Het stilzwijgend verlengen van consumentenabonnementen is niet volledig verboden, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen met maximaal drie maanden stilzwijgend worden verlengd. De abonnee is dan gebonden voor de duur van het abonnement; tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk wanneer de uitgever daarmee uit coulance instemt. Vindt stilzwijgende voortzetting plaats voor onbepaalde tijd, dan krijgt de abonnee het recht het abonnement op te zeggen met één maand opzegtermijn (voor laagfrequente bladen die minder dan een keer per maand verschijnen mag dit drie maanden zijn).

  Let op: deze regels met betrekking tot stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen gelden alleen als de wederpartij een consument is (d.w.z. een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Op abonnementen die worden afgesloten in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de wet niet rechtstreeks van toepassing en deze mogen stilzwijgend worden verlengd met meer dan drie maanden, mits dit in de abonnementsvoorwaarden is opgenomen en deze op de juiste manier aan de abonnee ter hand zijn gesteld.

 • Kan een bewust afgesloten jaarabonnement tussentijds worden beëindigd?

  Nee. De abonnementenwet beschermt consumenten vooral tegen verplichtingen die zij onbewust aangaan. Abonnementen voor bepaalde tijd die bewust door de abonnee zijn aangegaan, bijvoorbeeld door het invullen van een antwoordkaart of webformulier, binden hem voor de duur van het afgesloten abonnement.

  Uitzondering: abonnementen die bewust worden aangegaan voor een periode van langer dan een jaar mogen na het eerste jaar in principe tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit is alleen anders wanneer de uitgever kan aantonen waarom het redelijk is de abonnee te houden aan de volledige abonnementstermijn of aan een langere opzegtermijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de abonnee een kostbaar cadeau of een aanzienlijke korting heeft ontvangen als beloning voor zijn langdurige loyaliteit.

 • Is vooruitbetaling van een abonnement, bijvoorbeeld voor een jaar, toegestaan?
Meer veelgestelde vragen

Contactpersoon

Sebastiaan Moll
Beleidsmedewerker NDP Nieuwsmedias.moll@ndpnieuwsmedia.nl020-4309142

Niet gevonden wat u zocht?

Zoek in dit onderwerp
sluiten