Inleiding

Advertenties vormen een belangrijke inkomstenbron voor dagbladen en (vak)bladen. Reclame levert daarmee een substantiële bijdrage aan de pluriformiteit van de media. De regels voor advertenties liggen vast in zelfreguleringsafspraken (reclamecodes) en wetgeving. Hoewel de adverteerder zelf primair verantwoordelijk is voor de vorm en inhoud van zijn reclame-uitingen fungeert het advertentieplatform (zoals dagblad, tijdschrift of website) meestal als eerste aanspreekpunt voor klachten. Kennis van de materie is daarom voor uitgeverijen noodzakelijk. Het NUV volgt de ontwikkelingen op reclamegebied en adviseert zijn leden over juiste toepassing van de regels.

Standpunt

Reclame valt onder freedom of commercial speech en mag alleen om die reden al niet te veel aan banden worden gelegd. Bij maatschappelijke issues grijpen politiek en belangenorganisaties echter snel naar reclameverboden en -beperkingen, vaak zelfs zonder dat het verband tussen reclame en probleem duidelijk is. Dergelijke maatregelen bedreigen rechtstreeks de noodzakelijke inkomstenbron van media. Dagbladen en tijdschriften berichten over maatschappelijke kwesties en dragen op die manier juist bij aan een oplossing voor deze problemen. Bovendien controleren media de overheid en politiek en hebben daarmee een onmisbare rol in onze democratie. Te vergaande maatregelen brengen dan ook meer schade toe dan dat problemen worden opgelost. Het NUV zet zich in voor goed werkbare reclameregels, met voldoende oog voor uitgeversbelangen en het publiek dat zij bedienen.

Documenten

 • Reclamecode Social Media

  In deze, voor het hele Nederlandse bedrijfsleven, bindende reclamecode staan de regels voor reclame via social media. Het gaat vooral om regels die erop zijn gericht aan de consument duidelijk te maken dát er sprake is van reclame.

  Download (pdf)
 • Code Reclame via e-mail

  Het wettelijke spamverbod, zowel voor particuliere als zakelijke ontvangers, is nader uitgewerkt in de code Reclame via e-mail (een speciale Nederlandse reclamecode die deel uitmaakt van de Nederlandse Reclame Code).

  Download (pdf)
 • Toelichting code Reclame via-email

  Een toelichting van de DDMA op de code Reclame via e-mail.

  Download (pdf)
 • Beleidsregels handhaving spam

  De telecomtoezichthouder verschaft inzicht in de criteria op basis waarvan hij besluit tot het treffen van handhavende maatregelen in geval van spam (e-mail met commerciële, charitatieve of ideële boodschap zonder toestemming van de ontvanger).

  Download (pdf)
Meer documenten

Veelgestelde vragen

 • Wat is de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)?

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder op de Nederlandse telecommunicatie- en postmarkt. De belangrijkste taak van ACM is het bevorderen van bestendige concurrentie op deze markten. Om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen, heeft de wetgever aan ACM een aantal bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden zijn neergelegd in de Telecommunicatiewet, de Postwet en de bij deze wetten behorende lagere regelgeving.

  Spamverbod

  De Telecommunicatiewet heeft ACM belast met handhaving van het verbod. Op grond van artikel 15.1 van de Telecommunicatiewet kan ACM besluiten een boete op te leggen aan een overtreder. Ook zal ACM spammers met een waarschuwing manen om op te houden met het versturen van ongevraagde berichten.

  De Telecommunicatiewet is een Nederlandse wet die in Nederland geldt voor natuurlijke of rechtspersonen die vanuit ons land elektronische berichten versturen. Het maakt daarbij geen verschil in welk land de berichten worden ontvangen. ACM kan niets doen tegen spam afkomstig uit het buitenland. Overigens gaat het om de materiële verzender. Daarmee wordt gedoeld op de degene die op de verzendknop drukt of degene die opdracht geeft tot de verzending. Een voorbeeld: een organisatie geeft vanuit Nederland opdracht aan een buitenlandse internetaanbieder om ongevraagde berichten te verzenden. Deze organisatie zal worden aangemerkt als verzender en valt onder de Nederlandse Telecommunicatiewet.

  Om spammers te vervolgen maakt ACM gebruik van meldingen die ontvangers doorgeven. Deze berichten worden in een beveiligd geautomatiseerd systeem opgeslagen.

  Andere partijen

  Niet alleen ACM ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen op het terrein van spam. Ook het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht. Het CBP controleert de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) mij zwart-op-wit aangeven of ik aan alle regels voldoe?

  Nee, de ACM geeft als toezichthouder vooraf geen adviezen aan individuele ondernemingen. Zij verwijst voor juridisch advies naar uw advocaat of juridisch adviseur.

 • De wet spreekt van 'voorafgaande toestemming'. Wat houdt dat precies in?

  ‘Voorafgaande toestemming’ betekent dat een abonnee uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming moet geven voor de ontvangst van bepaalde berichten. Uitdrukkelijk betekent dat een abonnee zelf een kruisje op een webformulier moet zetten of ‘ja’ moet invullen. ‘Geïnformeerd’ impliceert dat een abonnee weet waar hij ‘ja’ tegen zegt. Vage aanduidingen zoals ‘u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en partners’ acht ACM daarom in strijd met de wet.

 • Mag ik mijn huidige klanten bellen zonder eerst het Bel-me-niet Register te raadplegen?

  Ja. U mag uw huidige klanten benaderen zonder eerst het register te raadplegen. Dan moet uw telefonisch aanbod wel aansluiten bij het product dat ze op dit moment van u afnemen. Stel, u bent een charitatieve instelling. U hoeft uw belbestand niet op te schonen als u consumenten, die u eerder al een schenking hebben gedaan, wilt vragen om een nieuwe schenking.

  Bron: toezichthouder ACM

 • Moet ik mijn belbestanden die voortkomen uit enquêtes en/of prijsvragen ook opschonen met het Bel-me-niet Register?

  Ja. U moet altijd uw belbestanden opschonen met het register. U moet consumenten die ingeschreven staan in het register uit uw belbestanden verwijderen. Dit geldt ook wanneer de consument toestemming verleent voor het gebruik van zijn (contact)gegevens, bijvoorbeeld door het accepteren van de algemene voorwaarden of privacystatement bij enquêtes en/of prijsvragen.

  Bron: toezichthouder ACM

 • Ik wil alleen mijn eigen klanten bellen, moet ik dan ook het recht van verzet bieden?

  Ja. U moet altijd in elk telefonisch (verkoop)gesprek actief het recht van verzet aanbieden en respecteren, dus ook in gesprekken met bestaande klanten of relaties.

  Bron: toezichthouder ACM

 • Kan ik als adverteerder ervan uitgaan dat mijn callcenter het Bel-me-niet Register communiceert?

  Nee. U en het callcenter zijn beiden verantwoordelijk om in elk telefonisch gesprek het register te noemen en de consument actief de mogelijkheid te bieden om direct en zonder kosten opgenomen te worden in het register. Zorg dus dat u samen afspreekt dat het callcenter actief deze mogelijkheid biedt.

  Bron: toezichthouder ACM

Meer veelgestelde vragen

Contactpersoon

Sebastiaan Moll
Beleidsmedewerker NDP Nieuwsmedias.moll@ndpnieuwsmedia.nl020-4309142

Niet gevonden wat u zocht?

Zoek in dit onderwerp
sluiten